info@devcesmasli.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Barbora Filipová
Nevid 4
33701 Rokycany

IČ:09143467

DIČ:CZ9160111312

kontaktní údaje:             

email: info@devcesmasli.cz

telefon: 723 429 957

web: www.devcesmasli.cz

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese   www.devcesmasli.cz  (dále je „internetový obchod“).

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 4. Případné slevy a kupóny s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu, vlivem chyby lidského faktoru, či na základě chyby softwaru,

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Kupující provádí objednávku zboží tímto způsobem:

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku emailem na prodávajícího info@devcesmasli.cz.

 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 

IV.

Platebnípodmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícím způsobem:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 293227996/0300, vedený u ČSOB 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 7. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce

 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,

 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

Právaz vadného plnění

 

 

 

REKLAMAČNÍŘÁD

 

 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost kupujícím a spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 2. U všech produktů nabízených prodávajícím kupujícímu, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím (dále „záruční lhůta“). Není –li kupující spotřebitelem, je lhůta k uplatnění práva za vady 12 měsíců. 

 3. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný.

 4. V případě odstranitelné vady u používaného produktu má kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. 

 5. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem.

 6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby prodávajícím určené) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Chybí – li některá z části zboží, počíná běh lhůty pro vyřízení reklamace až dodáním chybějících částí.

 7. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 8. Není-li prodávající schopen reklamaci vyřídit ve lhůtě dle předchozího odstavce, má kupující právo na výměnu zboží, popř. na vrácení kupní ceny.

 9. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí záruční lhůty, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.

 10. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží, nebo zboží druhé jakosti prodávající neodpovídá za vady způsobené dosavadním používáním nebo opotřebením; u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro kterou byla nižší cena sjednána. Kupující má případně nárok na přiměřenou slevu. 

 11. Nárok kupujícího na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v případě, že:


a)je zjevně porušená ochranná či záruční pečeť, čárový kódči nálepka, pokud na výrobku je
b) došlo k mechanickémupoškození zboží

c)s produktem bylo neodborně zacházeno, nebo byla zanedbánapéče o zboží.

d)produkt byl používán v rozporu s návodem k použitínebo způsobem pro který není vhodný

e)v dalších případech, ve kterých bude prokázáno, žekupující užíval produkt nesprávně 

Reklamaciuplatní kupující tak, že:

•   Informujeprodávajícího, e-mailem info@devcesmasli.cz, či písemně.

•   Pokudto webové rozhraní internetového obchodu umožňuje, můžekupující pro oznámení reklamace využít reklamačníprotokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty, neboje k dispozici ke stažení na webovém rozhraní internetovéhoobchodu.

•    Doručíreklamované zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávajícínepřebírá) na kontaktní adresu prodávajícího nebo adresu místapodnikání prodávajícího. Při zasílání je kupující povinenzboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškozeníči zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupenízboží, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží uprodávajícího, s popisem vady a návrhem na způsob řešeníreklamace.


 

 

 1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost. 

 2. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

 

Reklamaceve 3 bodech

 

 1. Identifikujte výrobek zakoupený na portálu www.devcesmasli.cz

(ojaký jde výrobek, kdy byl zakoupen, číslo daňového dokladu)

 

 1. Popište závadu

(stručněa co nejvýstižněji popište v čem spatřujete závadu a jakse tato projevuje) 

 

 1. Přidejte kontaktní informace

(dejtenám vědět, kam Vám můžeme zaslat vyjádření k uplatněnéreklamaci)

 

Reklamacese snažíme vyřizovat v co nejkratší možné lhůtě,protože jsme si vědomi, že produkt užíváte.

V některýchsituacích jsme ovšem závislý na dodavatelích. Standardnízákonné lhůty (30 dní) pro reklamaci však dodržujeme vždy.V případě že nejsme schopni Vám zakoupený produkt opravit,nabídneme Vám jeho výměnu, anebo vrácení peněz.  

 Byla-lireklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnouzboží za nové, nevzniká nová plná lhůta, ale pokračujepředešlá. Doba trvání reklamace se počítá od následujícíhodne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby,kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazníkinformován e-mailem, který uvedl již při nákupu, čitelefonicky.

Povyřízení reklamace Děvče s mašlí upozorní o ukončeníreklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokudbylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízeníautomaticky zasláno na adresu Kupujícího.
Přivýdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinenpředložit doklad na základě kterého byla věc přijata doreklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platnýmcestovním pasem.

Vpřípadě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vznikuspotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy oposkytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnoudohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešenítakového sporu určenému subjektu mimosoudního řešeníspotřebitelských sporů, kterým je:

Českáobchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADRŠtěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz 

 

 

                                                                                     ZÁRUČNÍPODMÍNKY

 

1. Kupujícímuje doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovalspolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost páskys firemním logem, poškození krabice). Kupující je oprávněnodmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupnísmlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme,je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolupřepravce.

2.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámite-mailem na adresu: info@devcesmasli.cz sepsat s dopravcem škodníprotokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštouprodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšíhopoškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat,dává však Děvče s mašlí možnost prokázat, že se nejedná orozpor s kupní smlouvou.3.Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravníslužbou na adresu provozovny  prodávajícího  neboautorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladnězabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození,balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" aobsahovat: reklamované zboží (včetně kompletníhopříslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupníhodokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údajeKupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výšeuvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokudneprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéždoporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace(viz níže).

4Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou,neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením.

Dálese záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 

 

 • mechanickým poškozením zboží

 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno

 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, špatně vypráno a špatně opečováváno

 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tatoomezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporus výše uvedenými podmínkami, kupujícím a Děvče s mašlívýslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány,případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě neboobvyklému způsobu užití zboží. 


5.Zbožípředané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenouKupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě spopisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnouformu.

6Děvče s mašlí má právo odmítnout přijetí zboží doreklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jehosoučásti jsou znečištěné nebo nesplňují základnípředpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží kreklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistěníobvyklé.
 

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudnířešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X.

Závěrečnáustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tytoobchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021